Navigace

Obsah

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023

Typ: ostatní
Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v Základní škole a mateřské škole Albrechtice v Jizerských horách, příspěvková organizace od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními čísly žádosti:

ZŠ 1/2022     ZŠ 2/2022     ZŠ 3/2022     ZŠ 4/2022     ZŠ 5/2022     ZŠ 7/2022

a vyhovuje žádosti o odklad povinné školní docházky u dítěte s registračním číslem žádosti:

ZŠ 6/2022.

Odůvodnění: Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na žádost zákonných zástupců přihlášením žáka k zápisu k povinné školní docházce. O přijetí či nepřijetí žáka do 1. ročníku bylo rozhodnuto na základě skutečností získaných vyhodnocením žádostí o přijetí.

Ponaučení: Rozhodnutí je vyvěšeno ode dne 25. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy, dále na webových stránkách školy www.skolaalbrechtice-jh.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu LK, odbor školství, mládeže a sportu, a to podáním u ředitelky školy, která toto rozhodnutí vydala.


Vytvořeno: 25. 4. 2022
Poslední aktualizace: 25. 4. 2022 09:43
Autor: Andrea Janušková