Škola a školka Albrechtice v Jizerských horách
Škola a školka
Albrechtice v Jizerských horách

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Informace pro zákonné zástupce dětí

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Termín: 19. 4. od 15 do 17 hodin

Forma zápisu:

 • prezenčně v budově Základní školy na adrese Albrechtice v J. h. 226
 • formální část (vyplnění a kontrola tiskopisů)
 • cca 20 minutová motivační část (dítě + paní učitelka)

Pro zápis do 1. ročníku je potřeba:

 • žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky
 • zápisní list dítěte
 • rodný list dítěte k nahlédnutí (u cizinců pas dítěte)
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce
 • kopii Rozhodnutí o udělení odkladu u dítěte s odkladem povinné školní docházky z předchozího roku

Pro odklad plnění povinné školní docházky

 • žádost o odklad plnění povinné školní docházky
 • zápisní list dítěte
 • rodný list dítěte k nahlédnutí (u cizinců pas dítěte)
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • oprávnění dítě zastupovat, pokud ho zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce

Zákonný zástupce může tiskopisy vyplnit na místě ve škole nebo předem a přinést k zápisu.

 

Pro školní rok 2023/2024 budou do 1. ročníku základní školy zapsány děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky z předcházejícího školního roku. Zapsáno může být také dítě pětileté za předpokladu, že je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé a zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 doloží zákonný zástupce 1 VYJÁDŘENÍ školského poradenského zařízení – PPP nebo SPC
 • dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024 doloží zákonný zástupce 2 VYJÁDŘENÍ - školského poradenského zařízení + odborného/dětského lékaře dítěte

Rozhodnutí o přijetí:

 • na webových stránkách školy a na volně přístupném místě v budově školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých žáků,
 • rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy nejpozději do 19. 5. 2023,
 • rozhodnutí má 1 originál, který je uložen v kanceláři školy,
 • pokud zákonný zástupce požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis,
 • pokud je přijatý žák z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost spádové škole do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 Rozhodnutí o nepřijetí

 • vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení
 • základní škola pošle zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou
 • zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí
 • odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Albrechtice v Jizerských horách a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje.

Odklad povinné školní docházky

Zákonný zástupce dítěte žádá o odklad povinné školní docházky:

 • pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé,
 • písemně vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky,
 • začátek povinné školí docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku,
 • zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu 2 doporučující posouzení:
  • školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • pokud nemá žádost předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, pomůže správní orgán nedostatky žadateli odstranit na místě, nebo jej vyzve, aby nedostatky odstranil do 30. 4. příslušného školního roku, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • pokud zákonný zástupce nedoloží doporučující posudky společně se žádostí, správní orgán vyzve žadatele, aby doložil do 30. dubna 2022 oba posudky, poučí ho o následcích nedodržení stanovené lhůty,
 • nedoloží-li zákonný zástupce do 30. 4. příslušného školního roku doporučující posudky, nebo neodstraní nedostatky, správní orgán řízení přeruší (§64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2023,
 • neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán zastaví řízení.

 Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení. Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Kritéria přijetí

 • 3 body: Dítě s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu Albrechtice v Jizerských horách
 • 2 body: Dítě s trvalých pobytem mimo příslušný školský obvod, které má sourozence v Základní škole a mateřské škole, Albrechtice v Jizerských horách
 • 1 bod: Ostatní

Zápisní lístek.pdf (37.49 kB)

žádost o přijetí.pdf (37.72 kB)

žádost OŠD.pdf (37.58 kB)

Zápisní lístek.docx (27.18 kB)

žádost o přijetí.docx (26.1 kB)

žádost OŠD.docx (25.99 kB)

Přílohy

Zápisní lístek.pdf

Zápisní lístek.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,49 kB

Zápisní lístek.docx

Zápisní lístek.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,18 kB

žádost o přijetí.pdf

žádost o přijetí.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,72 kB

žádost OŠD.pdf

žádost OŠD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 37,58 kB

Zápisní lístek.docx

Zápisní lístek.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 27,18 kB

žádost o přijetí.docx

žádost o přijetí.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 26,1 kB

žádost OŠD.docx

žádost OŠD.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 25,99 kB
Datum vložení: 6. 3. 2023 9:33
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2023 13:22
Autor: Andrea Janušková

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2