Navigace

Obsah

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Typ: ostatní
Informace pro rodiče

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

 

Zápis proběhne v termínu od 19. do 23. dubna. Z důvodu mimořádných protiepidemických opatření bez přítomnosti dětí a rodičů.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku, k zápisu do školy.

Žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, se rovněž přihlásí k zápisu a taktéž i ti žáci, pro které budou rodiče odklad povinné školní docházky žádat.

 

Dokumenty potřebné pro zápis do 1. ročníku ZŠ:

  • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • Zápisní lístek
  • Prostá koipe nebo scan rodného listu dítěte

 

Vyplněné dokumenty zákonní zástupci doručí do 23. dubna škole. Dokumenty lze zaslat:

  • poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu)
  • do datové schránky školy (ID ijrma9c)
  • na email školy zsalbrechtice@seznam.cz (email musí být podepsaný ověřeným elektronickým podpisem)
  • osobně po domluvě s ředitelkou školy (605 226 444)

 

Po doručení žádosti vám bude přiděleno a zasláno (emailem nebo poštou) registrační číslo.

Po podáním písemné přihlášky se v den zápisu zahajuje správní řízení. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů a stanovených kritérií pro přijetí. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po konání zápisu. Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na hlavních vchodových dveřích školy, na webu školy po dobu 15 dnů a na úřední desce zřizovatele.

 

Informace k odkladu nebo předčasnému zápisu

Dle § 36 odst. 4 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis pro školní rok 2021/2022 je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti po loňském odkladu školní docházky.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný zástupce k žádosti o přijetí do 1. ročníku přiloží.

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně ani duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. 4. 2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa), nejdéle však do zahájení školního roku, kdy dítě dovrší 8 let věku.

Těšíme se na Vás!

 


Přílohy

Vytvořeno: 17. 3. 2021
Poslední aktualizace: 17. 3. 2021 13:51
Autor: Andrea Janušková